ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2009-06-08Drukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2009-06-08

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2009-06-08

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zamawiający: Zespół Szkół nr 1im. St. Staszica w Szczytnie

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 183304-2009, 183930-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-06-29 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-06-29 14:00:00

Miejsce złożenia oferty: Zespół Szkół nr 1 ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno

Ogłoszono dnia: 2009-06-08 przez Adam Samsel

Treść:

Tryb: nieograniczony

Prace budowlane polegające na remoncie głównego holu na drugim piętrze  Szkoły 1 sali  lekcyjnej oraz 5-ciu pomieszczeń administracyjno -biurowych na tej samej kondygnacji w głównym budynku Szkoły , remont wejścia i schodów zewnętrznych w pawilonie szkolnym oraz remont dachu  budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 7.

Status: ogłoszony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zespół Szkół Nr 1 Im.St. Staszica w Szczytnie

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 183304-2009 ,183930-2009

Termin składania ofert: 2009-06-29 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2009-06-29  14:00:00

Ogłoszono dnia 2009-06-08 przez Sadowska Dorota

Treść

 

                       Ogłoszenie o zamówieniu

                            z dnia 2009-06-08

 

Numer ogłoszenia:  183304-2009  ;             data zamieszczenia: 08.06.2009 r

Numer zmiany ogłoszenia :183930-2009 ; data zamieszczenia : 09.06.2009 r

Rodzaj zamówienia  - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Mickiewicza 10, woj. Warmińsko -Mazurskie, tel. (089)624 2838, fax (089) 624 2838 w 43.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:

                 www.zs1szczytno.ehost.pl

           Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych

            warunków zamówienia: www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja Samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:   Remont  głównego holu na drugim piętrze  Szkoły i  1 sali  lekcyjnej oraz 5-ciu pomieszczeń administracyjno -biurowych na tej samej kondygnacji w głównym budynku Szkoły , remont wejścia i schodów zewnętrznych w pawilonie szkolnym oraz remont dachu  budynku mieszkalnego przy ulicy  Mickiewicza 7.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Zamówienie obejmuje prace budowlane polegające na kompleksowym remoncie głównego holu na drugim piętrze  Szkoły , sali  lekcyjnej nr 11  oraz 5-ciu pomieszczeń administracyjno -biurowych na tej samej kondygnacji w głównym budynku Szkoły , remont wejścia i schodów zewnętrznych w pawilonie szkolnym oraz remont dachu  budynku mieszkalnego przy ulicy  Mickiewicza 7.                    
Zakres prac obejmuje m.in.:

- remont posadzek , kładzenie wykładzin elastycznych i gresu ,

 - wykonanie nowych tynków,

 - sufity podwieszane

- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej,

- wykonanie tablic rozdzielczych,

 - prace malarskie

 - wykonanie  nawierzchni z kostki brukowej

 - prace dekarskie

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV),Słownik Główny:


Główny przedmiot: Kod CPW : 45.26.25.00-6
.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: dwa miesiące od momentu podpisania umowy.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy ,którzy spełniają następujące warunki :

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

 -  dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych, które są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

- wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali 1 robotę budowlaną o wartości minimum 300 000,- zł brutto , odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

    

     - posiadają polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł.

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Ocena spełniania warunków oparta będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli zajdą przesłanki, o których mowa w art. 89 ustawy Pzp.

 

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków  udziału w postępowaniu   Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty :
    1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,  2.oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo  zamówień publicznych,                                                                                         3.  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

         4.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w

           art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

           upływem terminu składania ofert. UWAGA: Dotyczy wyłącznie podmiotów

           zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności

           podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. Z 2002

          Nr    197 poz. 1661). Nie dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi w

          tym Spółek Cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne,

 5.zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające    odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  6.zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym 1 robotę budowlaną o wartości minimum 300 000,- zł brutto , odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia /w szkolnictwie/ , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania oraz  załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Należy wykazać roboty budowlane zakończone przed dniem wszczęcia postępowania.   Potwierdzenia muszą dotyczyć wszystkich wyszczególnionych w wykazie robót.

 

8.wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, z załączonymi kserokopiami dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane i są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Należy wskazać osoby z uprawnieniami budowlanymi, w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdzają, że razem spełniają wymagany warunek.

9.pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 8, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,

 

                      10.polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

                          ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

                         gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł.,

 

11.szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy budowy określający elementy i terminy realizacji robót oraz wynagrodzenie brutto. Elementy robót w harmonogramie należy wykazać w taki sposób, aby mogły być one podstawą do odbiorów częściowych.

12.zaparafowany projekt umowy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Kryteria : Cena 100 %

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  Zespół Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica w Szczytnie, ul. Mickiewicza  10 .

IV.3.2.Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskanie tego opisu : nie dotyczy

 

IV.3.3. Informacja o wysokości nagród dla wykonawców ,którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert ,jeżeli zamawiający przewiduje nagrody : nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: Data :29.06.2009 r , godzina 10.00, miejsce:  Zespół Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica w Szczytnie,

Księgowość , pokój nr 7c.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna  (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

IV.3.8. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania ( jeżeli dotyczy): nie dotyczy

IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej ( jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

 

IV.  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie.

Data zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w BZP :08.06.2009 r

 

Załączniki

  • Ogłoszenie o przetargu () Data publikacji: 2009-06-08 | Data wytworzenia informacji: 2009-06-09 | Ogłoszenie o przetargu z dnia 2009-06-09
« powrót do poprzedniej strony