Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskiej na obiekcie budynku Sali gimnastycznej wg załączonego przedmiaru robót, oraz uzupełnienie miejscami (blachą powlekaną lub zaprawą lub klejem) ubytków tynku i styropianu występujących pod rynnami.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-28 13:49:50 przez Jarosław Kukowski

Akapit nr - brak tytułu

Znak sprawy :ZS1G.271.7.2020                                                     Szczytno, dnia 28.05.2020r.
Załącznik nr 2
 
 
                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczy zamówienia publicznego nie przekraczającego 30 000 euro.
I.ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Szczycieński, 12-100 Szczytno ul. Sienkiewicza l, NIP 745-18-11-678, w imieniu którego
działa:
Odbiorca:
Zespół Szkół Nr 11m. Stanisława Staszica ,12-100 Szczytno ,ul. Mickiewicza 10
tel,/fax 896242838
 
 
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskiej na obiekcie budynku Sali
gimnastycznej wg załączonego przedmiaru robót, oraz uzupełnienie miejscami (blachą powlekaną
lub zaprawą lub klejem) ubytków tynku i styropianu występujących pod rynnami.
KOD CPV 45261000-4-Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: w okresie 40 dni od dnia podpisania umowy.
 
III .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ:
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W
związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia.
Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie
niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Wykonawca wykonuje powyższe prace budowlane własnym środkiem transportu, narzędziami,
przedmiotami i materiałami za które ponosi odpowiedzialność.
 
Wykonawca zgłaszający ofertę musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu wskazania uprawnień do wykonywania
określonej działalności Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
dostarczy do dnia podpisania umowy aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
2.Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był
wykonany zgodnie z dokumentacją oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający załączył
do dokumentacji przedmiar robót, który stanowi jedynie pomoc dla potencjalnych Wykonawców
przy sporządzaniu oferty cenowej.
Przy odbiorze robót Wykonawca dołączy oświadczenie, w którym zobowiązuje się do udzielenia
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą cenową na okres nie krótszy
niż 36 miesięcy., oraz zobowiąże się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu
zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.
Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje wezwanie do uzupełnienia, a w przypadku braku
skutecznej odpowiedzi na wezwanie, odrzucenie oferty.
Ponadto wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na placu budowy od
jego protokolarnego przyjęcia aż do protokolarnego oddania obiektu. W momencie przystąpienia do
robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.
 
IV.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W okresie 40 dni od dnia podpisania umowy.
 
V .MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uzupełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty wraz z załącznikami (w tym
zaparafowany na każdej stronie projekt umowy ) należy dostarczyć w zamkniętych i opisanych
kopertach "Roboty dekarsko-blacharskie na obiekcie budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1
im. Stanisława Staszica w Szczytnie" do Sekretariatu szkoły do dnia 22 czerwca 2020r. do godziny
11,00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 czerwca 2020r. o godzinie 11,30 w pokoju kierownika gospodarczego
(na parterze)
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Hanna Olejniczak tel. 509 668 239 .
VI.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami
oceny:
Cena brutto oferty 100%
 
VII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT:
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami oceny :
Cena brutto oferty 100%.
Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił
ofertę najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:
 
C= cena ofertowa najniższa x 100 pkt
cena badanej oferty
 
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:
- w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne
oferty pochodzące od różnych Wykonawców.
- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż
kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania
- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.