ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskiej na obiekcie budynku sali gimnastycznej

Akapit nr 1 - brak tytułu


 
Znak sprawy :ZS1G.271.13.2020                                                                                                                                                                                                       Szczytno 26.06.2020r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rynien i rur
spustowych oraz obróbki blacharskiej na obiekcie budynku sali gimnastycznej

 
Dotyczy zamówienia publicznego nie przekraczającego 30 000 euro.
I .ZAMAWIAJĄCY :
Powiat Szczycieński, 12-100 Szczytno ul. Sienkiewicza 1, NIP 745-18-11-678 , w imieniu którego działa :
Odbiorca:
Zespół Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica ,12-100 Szczytno ,ul. Mickiewicza 10
tel./fax 89 624 2838
strona: www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl
II. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie rynien i rur spustowych na nowe z blachy oraz obróbka blacharska z blachy powlekanej na obiekcie budynku sali gimnastycznej wg załączonego przedmiaru robót
KOD CPV 45261000-4-Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: w okresie 40 dni od dnia podpisania umowy.
III .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ :
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Wykonawca będzie wykonywać powyższe prace budowlane własnymi narzędziami, przedmiotami i i materiałami za które ponosi odpowiedzialność oraz będzie posługiwać się własnym transportem.
Wykonawca zgłaszający ofertę musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
1.Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu wykazania uprawnień do wykonywania określonej działalności, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczy do dnia podpisania umowy aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty, tak aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z dokumentacją oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający załączył do dokumentacji przedmiar robót, który stanowi jedynie pomoc dla potencjalnych Wykonawców przy sporządzaniu oferty cenowej.
Przy odbiorze robót Wykonawca dołączy oświadczenie, w którym zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą cenową na okres nie krótszy niż 36 miesięcy., oraz zobowiąże się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.
Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje wezwanie do uzupełnienia, a w przypadku braku skutecznej odpowiedzi na wezwanie, odrzucenie oferty.
Ponadto wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia (na przykład rodzaj papy termozgrzewalnej, kolorystyka rynien itp.) będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na placu budowy od jego protokolarnego przyjęcia aż do protokolarnego oddania obiektu. W momencie przystąpienia do robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W okresie 40 dni od dnia podpisania umowy.

 

 
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 
Uzupełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty oraz zaparafowany na każdej stronie projekt umowy należy dostarczyć w zamkniętych i opisanych kopertach ”Roboty dekarsko-blacharskie w obiekcie budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie” do Sekretariatu szkoły do dnia 13 lipca 2020r. do godziny 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 lipca 2020r. o godzinie 11.30 w pokoju kierownika gospodarczego (na parterze).
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego : Hanna Olejniczak tel. 509 668 239 .

 
VI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT :

 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oceny :
Cena brutto oferty 100%.
Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił ofertę najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:
C= cena ofertowa najniższa x 100 pkt
cena badanej oferty
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:
- w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty pochodzące od różnych Wykonawców,
- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania,
- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
-Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 
Załączniki :
1. formularz oferty
2.zapytanie ofertowe
3.projekt umowy
4. przedmiar robót.

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Olejniczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-26 15:23:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-26 15:29:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16 09:00:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1912 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskiej na obiekcie budynku Sali gimnastycznej wg załączonego przedmiaru robót, oraz uzupełnienie miejscami styropianem ubytków tynku występujących pod rynnami.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy :ZS1G.271.7.2020                                                     Szczytno, dnia 28.05.2020r.
Załącznik nr 2
 
 
                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczy zamówienia publicznego nie przekraczającego 30 000 euro.
I.ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Szczycieński, 12-100 Szczytno ul. Sienkiewicza l, NIP 745-18-11-678, w imieniu którego
działa:
Odbiorca:
Zespół Szkół Nr 11m. Stanisława Staszica ,12-100 Szczytno ,ul. Mickiewicza 10
tel,/fax 896242838
 
 
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskiej na obiekcie budynku Sali
gimnastycznej wg załączonego przedmiaru robót, oraz uzupełnienie miejscami styropianem
ubytków tynku występujących pod rynnami.
 
KOD CPV 45261000-4-Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: w okresie 40 dni od dnia podpisania umowy.
 
III .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ:
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W
związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia.
Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie
niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Wykonawca wykonuje powyższe prace budowlane własnym środkiem transportu, narzędziami,
przedmiotami i materiałami za które ponosi odpowiedzialność.
 
Wykonawca zgłaszający ofertę musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu wskazania uprawnień do wykonywania
określonej działalności Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
dostarczy do dnia podpisania umowy aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
2.Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był
wykonany zgodnie z dokumentacją oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający załączył
do dokumentacji przedmiar robót, który stanowi jedynie pomoc dla potencjalnych Wykonawców
przy sporządzaniu oferty cenowej.
Przy odbiorze robót Wykonawca dołączy oświadczenie, w którym zobowiązuje się do udzielenia
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą cenową na okres nie krótszy
niż 36 miesięcy., oraz zobowiąże się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu
zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.
Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje wezwanie do uzupełnienia, a w przypadku braku
skutecznej odpowiedzi na wezwanie, odrzucenie oferty.
Ponadto wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na placu budowy od
jego protokolarnego przyjęcia aż do protokolarnego oddania obiektu. W momencie przystąpienia do
robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.
 
IV.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W okresie 40 dni od dnia podpisania umowy.
 
V .MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uzupełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty wraz z załącznikami (w tym
zaparafowany na każdej stronie projekt umowy ) należy dostarczyć w zamkniętych i opisanych
kopertach "Roboty dekarsko-blacharskie na obiekcie budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1
im. Stanisława Staszica w Szczytnie" do Sekretariatu szkoły do dnia 22 czerwca 2020r. do godziny
11,00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 czerwca 2020r. o godzinie 11,30 w pokoju kierownika gospodarczego
(na parterze)
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Hanna Olejniczak tel. 509 668 239 .
VI.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami
oceny:
Cena brutto oferty 100%
 
VII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT:
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami oceny :
Cena brutto oferty 100%.
Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił
ofertę najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:
 
C= cena ofertowa najniższa x 100 pkt
cena badanej oferty
 
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:
- w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne
oferty pochodzące od różnych Wykonawców.
- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż
kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania
- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Olejniczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-28 13:44:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-28 13:49:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16 09:34:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia publicznego o wartości od 15 000 zł do 30 000 euro .

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 Znak sprawy : ZS1K.271.50.2019
                                                                                                        Szczytno, dnia 30.09.2019r.
Załącznik  nr 2
 
 
                                     ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego nie przekraczającego 30 000 euro .
 
I .ZAMAWIAJĄCY :
 
Powiat Szczycieński, ul. Sienkiewicza  1, 12-100 Szczytno, województwo: warmińsko-mazurskie,
 NIP:  745-18-11-678
w imieniu, którego działa: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie,
ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno,
województwo: warmińsko-mazurskie
tel. 89 6242838, fax: 89 6242838
adres  BIP-u Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .
 
e-mail:
REGON: 000192057
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30
 
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
 
Wykonanie :
Częściowej naprawy pokrycia dachowego i obróbkę trzech  kukułek  w budynku szkoły, a także roboty remontowe wewnątrz budynku szkolnego .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony Przedmiar robót. m.in.:
-przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki na dachówkę z demontażu,
-rozbiórka blachy nie nadającej się do użytku  na blachę  nową,
-wymiana łacenia na nową,
-odbicie tynków wewnętrznych
-uzupełnienie tynków,
-skasowanie wykwitów(zacieków),
-przetarcie tynków wewnętrznych i zeskrobanie ze starych farb,
-malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków
 
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą  wpłynąć na cenę  zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe  sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie  niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi  w niniejszym zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy potraktować  jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych  produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełniają  parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
Okres gwarancji-36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.
 
Kod CPV 45261910-naprawa dachów
II .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ OFERTA WYKONAWCY :
-Wykonawca musi posiadać  „Projekt czasowy organizacji  ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika”,
-aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności  Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Oferta  powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena  brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki  związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.
Po uwagę będą brane tylko oferty uzupełnione.  W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert .
 
 
III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
 
Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019r.
 
IV.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  OFERT
 
Oferty z ceną  należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  do  Sekretariatu Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Szczytnie ul. Mickiewicza 10  do dnia 15 października 2019r.  do godziny 10,00. z dopiskiem „Remont dachu na budynku głównym szkoły w miejscowości  12-100 Szczytno ul. Mickiewicza 10”
Oferty które wpłyną do siedziby zamawiającego po wyznaczonym terminie składania  ofert będą odsyłane bez otwierania.  Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz  musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą  reprezentacji oferenta określona w rejestrze handlowym lub innym dokumencie  właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia   15  października  2019r.   o godz.11,00  w pokoju  kierownika gospodarczego  parter główny budynek Szkoły .
Osoba wyznaczona  do kontaktu ze strony Zamawiającego : Olejniczak Hanna  tel. 509668239
 
V.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT :
 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami  oceny :
 
Cena brutto oferty  - 100%
 
Zapytanie ofertowe  zostanie unieważnione jeżeli:
-w określonym, terminie nie wpłynie żadna oferta,
-cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż  kwota, jaka Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania,
-wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 
 
Informacja o wyniku postępowania  zostanie zamieszczona na stronie BIP-U Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Olejniczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-30 14:49:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-30 14:58:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16 10:19:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1870 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia publicznego o wartości od 15 000 zł do 30 000 euro .

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Znak sprawy :ZS1K.271.22.2019r.                                                                                         Szczytno, dnia 15.02.2019r.
 
                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE
                                           
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości od 15 000 zł do  30 000 euro .
I .ZAMAWIAJĄCY :
 Powiat Szczycieński, 12-100  Szczytno ul. Sienkiewicza 1, NIP 745-18-11-678 , w imieniu którego    działa :
Odbiorca:
 Zespół Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica ,12-100 Szczytno  ,ul. Mickiewicza 10
 tel./fax 89 624 2838
strona  : www.zs1szczytno.pl , bip : www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:
- oryginalnych tonerów/tuszów  do drukarek  objętych gwarancją producenta   w ilościach wskazanych   w załączniku  nr 2
- tonerów do drukarek   po okresie gwarancyjnym   w ilościach wskazanych  w załączniku nr 2
-atramentu wodnego pigmentowego do plotera  w ilościach wskazanych  w załączniku nr 2
  do Zespołu Szkół nr 1 im .St. Staszica w Szczytnie  przy ulicy Mickiewicza 10.
2.Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3.Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
 
 KOD CPV : 30125100-2- wkłady barwiące
KOD CPV:   30125110-5-toner do drukarek  laserowych, faksów
 
Przedmiot zamówienia powinien spełniać  następujące warunki :
1.Przewidywane   terminy dostaw: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r. według zapotrzebowania  Zamawiającego.   Termin oraz wielkość dostaw będzie uzgadniana telefonicznie  na  pięć  dni roboczych  przed dostawą. W przypadku zmniejszonych  potrzeb Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmniejszenia łącznej   ilości zamawianego towaru.
2.Oryginale tonery/tusze, tonery do drukarek po okresie gwarancyjnym, atramenty wodne  pigmentowe do plotera   muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, objęte przynajmniej 12-miesięczną  gwarancją,   muszą  być włożone w oryginale i nienaruszone opakowania.
3.Dostawa  tonerów/atramentów   będzie odbywała się na koszt Wykonawcy.
 
 
III .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ :
1.Ofertę cenową  należy złożyć  na załączonych formularzach    (załącznik nr 1 i nr 2).
2.Oferta otrzymana  po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
4.Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Zamawiający   dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza  w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
6.Dostawa towaru winna się odbywać  w terminie nieprzekraczalnym   5 dni  roboczych   od otrzymania  zlecenia.
7. Rozliczenie zadania na podstawie Faktury VAT — płatnej przelewem w ciągu 14 dni,
8.Orginale  tonery/tusze,    do urządzeń  objętych gwarancją  muszą spełniać  warunki zawarte  w gwarancji  producenta urządzenia i dlatego część zapytanie dotyczy    oryginalnych materiałów  eksploatacyjnych  do drukarek.  W pozostałych częściach Zamawiający dopuszcza możliwość wstawienia  ceny zamienników spełniających minimalne wymagania.
 
9. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
10. Załączniki do zapytania ofertowego:
- załącznik  nr 1 - formularz oferty na wykonanie zamówienia od 15000zł do 30000 euro
-załącznik nr 2 -  tabela ofertowa
-załącznik nr 3 - wzór umowy
11.Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego, a także zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.
IV .TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
 
Od dnia  podpisania umowy   do dnia  31.12.2019r .
 
V .MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  OFERT
 
Oferty z ceną i załącznikiem  ( w tym zaparafowany na każdej stronie projekt umowy ) należy dostarczyć w zamkniętych i opisanych  kopertach w następujący sposób :
Oferta na dostawę   tonerów/atramentów  do Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Szczytnie .
Ofertę  należy składać  do Sekretariatu Szkoły do dnia  22 lutego 2019r do godz. 11,00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia  22 lutego 2019r.  o godzinie 12,00  w  pokoju  kierownika gospodarczego
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego :  Hanna Olejniczak  tel.  509 668 239 .
 
VI.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT :
 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami  oceny :
Cena brutto oferty 100%
 
Informacja o wyniku postępowania  zostanie zamieszczona na stronie BIP-U Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Hanna Olejniczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Olejniczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-15 12:58:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-15 13:01:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16 10:20:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia publicznego o wartości od 15 000 zł do 30 000 euro .

Akapit nr 1 - brak tytułu

    Znak sprawy :ZS1K.271.13.2019r.
 
                                                                                                      Szczytno ,dnia 5.02.2019r
 
 
                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE
                                           
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości od 15 000 zł do  30 000 euro .
I .ZAMAWIAJĄCY :
 Powiat Szczycieński, 12-100  Szczytno ul. Sienkiewicza 1, NIP 745-18-11-678 , w imieniu którego    działa :
Odbiorca:
 Zespół Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica ,12-100 Szczytno  ,ul. Mickiewicza 10
 tel./fax 89 624 2838
strona  : www.zs1szczytno.pl , bip : www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oryginalnych tonerów do drukarek laserowych, faksów i wkładów barwiących  w ilościach wskazanych w załączniku nr 1  w postaci tabeli ofertowej do Zespołu Szkół nr 1 im .St. Staszica w Szczytnie  przy ulicy Mickiewicza 10.
2.Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3Zamawiajacy dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
 
 KOD CPV : 30125100-2- wkłady barwiące
KOD CPV:   30125110-5-toner do drukarek  laserowych, faksów
 
Przedmiot zamówienia powinien spełniać  następujące warunki :
1.Przewidywane   terminy dostaw: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r według zapotrzebowania  Zamawiającego z wyprzedzeniem  5 dni roboczych. Termin oraz wielkość dostaw będzie uzgadniany  telefonicznie. Ilość  tonerów do drukarek laserowych, faksów i wkładów barwiących    w zapytaniu   oraz w formularzu  ofertowym należy traktować jako szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia końcowej łącznej ilości zamawiającego towaru w przypadku zmniejszonych potrzeb  tonerów do drukarek laserowych, faksów i wkładów barwiących.
2.Tonery do drukarek laserowych, faksów i wkłady barwiące muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane.
3.Tonery do drukarek laserowych, faksów i wkłady barwiące  muszą  być włożone w oryginale i nienaruszone opakowania.
4.Dostawa  tonerów do drukarek  laserowych, faksów i wkładów barwiących  będzie odbywała się na koszt Wykonawcy.
 
III .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ :
1.Ofertę cenową  należy złożyć  na załączonym formularzu  oferty (załącznik nr 1), wraz z załączonym zestawieniem  na tonery do drukarek laserowych, faksów i  wkładów barwiących  proponowanych do zakupu przez  Zespół  Szkół nr 1 im. St . Staszica w Szczytnie
2.Oferta otrzymana przez  Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
4.Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Zamawiający   dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza  w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
6.Dostawa towaru winna się odbywać  w terminie nieprzekraczalnym   2 dni  kalendarzowych   od otrzymania  zlecenia.
7. Rozliczenie zadania na podstawie Faktury VAT — płatnej przelewem w ciągu 14 dni,
8. W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w załączniku. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający  rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.  Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
9. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
10. Załączniki do zapytania ofertowego:
- załącznik  nr 1 - formularz oferty na wykonanie zamówienia od 15000zł do 30000 euro
-załącznik nr 2  w postaci tabeli ofertowej
-załącznik nr 3 - wzór umowy
 
 
IV .TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
 
Od dnia  podpisania umowy   do dnia  31.12.2019r .
 
 
V .MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  OFERT
 
Oferty z ceną i załącznikami ( w tym zaparafowany na każdej stronie projekt umowy ) należy dostarczyć w zamkniętych kopertach do Sekretariatu Szkoły do dnia  14 lutego 2019r do godz. 11,00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia  14 lutego 2019r.  o godzinie 12,00  w  pokoju  kierownika gospodarczego
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego :  Hanna Olejniczak  tel.  509 668 239 .
 
VI.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT :
 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami  oceny :
Cena brutto oferty 100%
 
Informacja o wyniku postępowania  zostanie zamieszczona na stronie BIP-U Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Hanna Olejniczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Olejniczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-05 14:39:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-05 14:46:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16 10:20:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro .

Akapit nr 1 - brak tytułu

    Znak sprawy :ZS1K.271.12.2019
 
                                                                                                      Szczytno ,dnia 4.02.2019r
 
 
                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE
                                           
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości od 15 000 zł do  30 000 euro .
I .ZAMAWIAJĄCY :
 Powiat Szczycieński, 12-100  Szczytno ul. Sienkiewicza 1, NIP 745-18-11-678 , w imieniu którego    działa :
Odbiorca:
 Zespół Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica ,12-100 Szczytno  ,ul. Mickiewicza 10
 tel./fax 89 624 2838
strona  : www.zs1szczytno.pl , bip : www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czyszczących i polerujących w ilościach wskazanych w załączniku nr 1  w postaci tabeli ofertowej do Zespołu Szkół nr 1 im .St. Staszica w Szczytnie  przy ulicy Mickiewicza 10.
2.Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3Zamawiajacy dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
 
 KOD CPV : 39800000-0
 
Przedmiot zamówienia powinien spełniać  następujące warunki :
1.Przewidywane   terminy dostaw: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r według zapotrzebowania  Zamawiającego z wyprzedzeniem  5 dni roboczych. Termin oraz wielkość dostaw będzie uzgadniany  telefonicznie. Ilość  środków czyszczących i polerujących  w zapytaniu   oraz w formularzu  ofertowym należy traktować jako szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia końcowej łącznej ilości zamawiającego towaru w przypadku zmniejszonych potrzeb środków czyszczących i polerujących. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczanych środków czyszczących i polerujących.  W terminie 3 dni od daty dostawy. Reklamacja jakościowa   dotyczyć może w szczególności  np.: uszkodzenia opakowania,  niepełnego opakowania.
 
 
III .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ :
1.Ofertę cenową  należy złożyć  na załączonym formularzu  oferty (załącznik nr 2), wraz z załączonym zestawieniem środków czyszczących i polerujących (załącznik nr 3)  proponowanych do zakupu przez  Zespół  Szkół nr 1 im. St . Staszica w Szczytnie
2.Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
4.Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Zamawiający   dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza  w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
6.Dostawa towaru winna się odbywać  w terminie nieprzekraczalnym   3 dni  kalendarzowych   od otrzymania  zlecenia.
7. Rozliczenie zadania na podstawie Faktury VAT — płatnej przelewem w ciągu 14 dni,
8. W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w załączniku. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający  rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
9. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
10. Załączniki do zapytania ofertowego:
- załącznik  nr 1 - formularz oferty na wykonanie zamówienia od 15000zł do 30000 euro
-załącznik nr 2  w postaci tabeli ofertowej
-załącznik nr 3 - wzór umowy
IV .TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
 
Od dnia  podpisania umowy   do dnia  31.12.2019r .
 
 
V .MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  OFERT
 
Oferty z ceną i załącznikami ( w tym zaparafowany na każdej stronie projekt umowy ) należy dostarczyć w zamkniętych kopertach do Sekretariatu Szkoły do dnia  13 lutego 2019r do godz. 11,00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia  13 lutego 2019r.  o godzinie 12,00  w  pokoju  kierownika gospodarczego
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego :  Hanna Olejniczak  tel.  509 668 239 .
 
VI.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT :
 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami  oceny :
Cena brutto oferty 100%
 
Informacja o wyniku postępowania  zostanie zamieszczona na stronie BIP-U Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Hanna Olejniczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Olejniczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-04 15:15:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-04 15:20:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16 10:20:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1348 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro .

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  30 000 euro .
 
I .ZAMAWIAJĄCY :
 
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
12 – 100 Szczytno, ul. Mickiewicza 10
tel./fax 89 624 2838
strona  : www.zs1szczytno.pl , bip : www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy węgla kamiennego orzech w ilości do 25 ton do kotłowni  węglowej w pawilonie  szkolnym  położonym przy ulicy Mickiewicza 7 .
 KOD CPV 09111210-5
Zakupiony węgiel kamienny orzech powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:
  • dolna granica ziaren 40 mm
  • wartość opałowa min.26 000 kJ/kG,
  • zawartość siarki nie więcej niż 0,7 %,
  • zawartość popiołu  nie więcej niż 10 %,
  • zawartość wilgoci nie więcej niż 8%.
Przewidywane terminy dostaw : od dnia 1 stycznia 2019 r do dnia 31 grudnia 2019 r według zapotrzebowania Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych . Termin oraz wielkość dostaw uzgadniany będzie telefonicznie . Ilość węgla w zapytaniu oraz w formularzu ofertowym należy traktować jako szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia końcowej łącznej ilości zamawianego towaru w  przypadku zmniejszonych potrzeb grzewczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego węgla w terminie 60 dni od daty dostawy. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności ziarnistości(granulacji) ,wartości opałowej oraz zawartości w nim popiołu i wilgoci .
 
III .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ :
 
Wykonawca zgłaszający ofertę musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu :
 
1.posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia .
 
W celu wykazania uprawnień do wykonywania określonej działalności Wykonawca  którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  ,dostarczy do dnia podpisania umowy aktualny odpis właściwego rejestru ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje wezwanie do uzupełnienia ,a w przypadku braku skutecznej odpowiedzi  na wezwanie ,odrzucenie oferty. Ponadto wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
 
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy .Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia. Z tytułu niezrealizowania zakupu maksymalnej ilości węgla kamiennego orzech Sprzedającemu nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Kupującemu.
 
IV .TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
 
Od dnia 01 stycznia 2019 r  do dnia 31 grudnia  2019 r .
 
V .MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  OFERT
 
Oferty z ceną i załącznikami ( w tym zaparafowany na każdej stronie projekt umowy ) należy dostarczyć w zamkniętych kopertach do Sekretariatu Szkoły do dnia 28  grudnia 2018 r do godz. 11.00 .
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2018r o godz. 11.30 w Sali nr 3,parter Szkoły.
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego : pani Olejniczak Hanna tel. 509668239 .
 
VI.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT :
 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami  oceny :
 
Cena brutto oferty  - 100%
 
Informacja o wyniku postępowania  zostanie zamieszczona na stronie BIP-U Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adam Samsel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adam Samsel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-14 13:55:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-14 14:24:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16 10:20:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie 8-dniowej wycieczki dla 36 osób do Bułgarii

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy : ZS1.FIN.271.5.2018
 Szczytno ,dnia 23.02.2018 r
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego nie przekraczającego 30 000 euro .
 
I .ZAMAWIAJĄCY :
 
Powiat Szczycieński, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, województwo: warmińsko-mazurskie, NIP: 745-18-11-678
w imieniu, którego działa: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie,
ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno,
województwo: warmińsko-mazurskie
tel. 89 6242838, fax: 89 6242838
adres BIP-u Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .
e-mail:
REGON: 000192057
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
zorganizowanie 8-dniowej wycieczki dla 36 osób do Bułgarii .
Wymagalny minimalny zakres zamówienia ,to jest program i wymagania Zamawiającego dotyczące wycieczki zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do :
1. zorganizowania i przeprowadzenia wycieczki do Bułgarii zgodnie z wymogami i minimalnym programem określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ;
2. sporządzenia i przekazania Zamawiającemu szczegółowego programu wycieczki wraz zofertą ,zawierający opis bazy noclegowej z podaniem miejsca i nazwy hotelu, opis transportu lotniczego z podaniem miejsca i godziny wylotu z Polski oraz miejsca i godziny przylotu do Polski ,opis transportu autobusowego w Bułgarii ,wykaz obiektów które będą zwiedzane zewnątrz i tych do których przewidziany jest wstęp;
3. przedstawienia propozycji miejsc rezerwowych gdyby hipotetycznie pozostał wolny czas po zrealizowaniu podstawowego minimalnego programu wycieczki ,
4. rezerwację i zakup biletów wstępu /wejść do wskazanych obiektów ;
5. zawarcie na rzecz uczestników wycieczki umów ubezpieczenia -zgodnie ze szczegółowym
 opisem przedmiotu zamówienia załącznikiem nr 1do SIWZ ;
6. załączenia do oferty zamówienia oświadczenia o posiadaniu transportu spełniającego warunki zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ;
Kod CPV 63511000-4 – Organizacja wycieczek
II .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ :
Wykonawca zgłaszający ofertę musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu :
1.posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia .
 1.1.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
 Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada :
 - zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa ,a w przypadku podmiotów zagranicznych stosowne zezwolenie ,jeżeli jest wymagane do prowadzenia działalności turystycznej wydawane w kraju siedziby Wykonawcy .
 2. w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
 Wykonawca spełni warunek jeżeli:
 - posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
 150 000,00 zł.
Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje wezwanie do uzupełnienia ,a w przypadku braku skutecznej odpowiedzi na wezwanie ,odrzucenie oferty .
Ponadto wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy .
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia.
III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
W okresie od 27 lipca 2018 r do dnia 09.08.2018 r
IV.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty z ceną i załącznikami ( w tym zaparafowany na każdej stronie projekt umowy ) należy dostarczyć w zamkniętych kopertach do Sekretariatu Szkoły do dnia 5 marca 2018 r do godz 13.00 .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.03.2018 r o godz. 13.30 w pokoju księgowości parter główny budynek Szkoły .
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego : Olejniczak Hanna tel. 509668239
V.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT :
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oceny :
Cena brutto oferty - 100%
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie BIP-U Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adam Samsel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adam Samsel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-23 12:34:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-23 12:44:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16 10:20:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy węgla kamiennego orzech w ilości do 40 ton do kotłowni węglowej w pawilonie szkolnym położonym przy ulicy Mickiewicza 7

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczytno ,dnia  18.12.2017 r
Znak sprawy : ZS1.FIN.271.10.2017
Szczytno ,dnia  18.12.2017 r
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  30 000 euro .
 I .ZAMAWIAJĄCY :
 Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
12 – 100 Szczytno, ul. Mickiewicza 10
tel./fax 89 624 2838
strona  : www.zs1szczytno.pl , bip : www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy węgla kamiennego orzech w ilości do 25 ton do kotłowni  węglowej w pawilonie  szkolnym  położonym przy ulicy Mickiewicza 7 .
 KOD CPV 09111210-5
Zakupiony węgiel kamienny orzech powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:
-dolna granica ziaren 40 mm
-wartość opałowa min.26 000 kJ/kG,
  -zawartość siarki nie więcej niż 0,7 %,
  -zawartość popiołu  nie więcej niż 10 %,
  -zawartość wilgoci nie więcej niż 8%.
  Przewidywane terminy dostaw : od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 31 grudnia 2018 r według
  zapotrzebowania Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych . Termin oraz wielkość dostaw
  uzgadniany będzie telefonicznie .
  Ilość węgla w zapytaniu oraz w formularzu ofertowym należy traktować jako szacunkowy .
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia końcowej łącznej ilości zamawianego towaru w
  przypadku zmniejszonych potrzeb grzewczych .
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego węgla w terminie 60 dni od daty
  dostawy .Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności ziarnistości(granulacji) ,wartości opałowej
  oraz zawartości w nim popiołu i wilgoci .
 
III .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ :
 
Wykonawca zgłaszający ofertę musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu :
 
1.posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia .
W celu wykazania uprawnień do wykonywania określonej działalności Wykonawca  którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  ,dostarczy do dnia podpisania umowy aktualny odpis właściwego rejestru ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje wezwanie do uzupełnienia ,a w przypadku braku skutecznej odpowiedzi  na wezwanie ,odrzucenie oferty .
Ponadto wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
 
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy .
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia.
Z tytułu niezrealizowania zakupu maksymalnej ilości węgla kamiennego orzech Sprzedającemu nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Kupującemu.
 
IV .TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
 
Od dnia 01 stycznia 2018 r  do dnia 31 grudnia  2018 r .
 
 
V .MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  OFERT
 
Oferty z ceną i załącznikami ( w tym zaparafowany na każdej stronie projekt umowy ) należy dostarczyć w zamkniętych kopertach do Sekretariatu Szkoły do dnia 28  grudnia 2017 r do godz 11.00 .
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2017r o godz. 11.30 w Sali nr 3,parter Szkoły.
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego : pani Olejniczak Hanna tel. 509668239 .
 
VI.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT :
 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami  oceny :
 
Cena brutto oferty  - 100%
 
Informacja o wyniku postępowania  zostanie zamieszczona na stronie BIP-U Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .
 
 
VII .ZAŁĄCZNIKI
 
1.formularz ofertowy
2.projekt umowy  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adam Samsel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adam Samsel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-18 13:52:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-18 13:58:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16 10:21:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
995 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »