ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia publicznego o wartości od 15 000 zł do 30 000 euro .

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-09-30 14:58:45 przez Jarosław Kukowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

 
 Znak sprawy : ZS1K.271.50.2019
                                                                                                        Szczytno, dnia 30.09.2019r.
Załącznik  nr 2
 
 
                                     ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego nie przekraczającego 30 000 euro .
 
I .ZAMAWIAJĄCY :
 
Powiat Szczycieński, ul. Sienkiewicza  1, 12-100 Szczytno, województwo: warmińsko-mazurskie,
 NIP:  745-18-11-678
w imieniu, którego działa: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie,
ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno,
województwo: warmińsko-mazurskie
tel. 89 6242838, fax: 89 6242838
adres  BIP-u Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .
 
e-mail:
REGON: 000192057
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30
 
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
 
Wykonanie :
Częściowej naprawy pokrycia dachowego i obróbkę trzech  kukułek  w budynku szkoły, a także roboty remontowe wewnątrz budynku szkolnego .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony Przedmiar robót. m.in.:
-przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki na dachówkę z demontażu,
-rozbiórka blachy nie nadającej się do użytku  na blachę  nową,
-wymiana łacenia na nową,
-odbicie tynków wewnętrznych
-uzupełnienie tynków,
-skasowanie wykwitów(zacieków),
-przetarcie tynków wewnętrznych i zeskrobanie ze starych farb,
-malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków
 
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą  wpłynąć na cenę  zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe  sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie  niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi  w niniejszym zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy potraktować  jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych  produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełniają  parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
Okres gwarancji-36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.
 
Kod CPV 45261910-naprawa dachów
II .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ OFERTA WYKONAWCY :
-Wykonawca musi posiadać  „Projekt czasowy organizacji  ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika”,
-aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności  Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Oferta  powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena  brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki  związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.
Po uwagę będą brane tylko oferty uzupełnione.  W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert .
 
 
III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
 
Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019r.
 
IV.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  OFERT
 
Oferty z ceną  należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  do  Sekretariatu Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Szczytnie ul. Mickiewicza 10  do dnia 15 października 2019r.  do godziny 10,00. z dopiskiem „Remont dachu na budynku głównym szkoły w miejscowości  12-100 Szczytno ul. Mickiewicza 10”
Oferty które wpłyną do siedziby zamawiającego po wyznaczonym terminie składania  ofert będą odsyłane bez otwierania.  Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz  musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą  reprezentacji oferenta określona w rejestrze handlowym lub innym dokumencie  właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia   15  października  2019r.   o godz.11,00  w pokoju  kierownika gospodarczego  parter główny budynek Szkoły .
Osoba wyznaczona  do kontaktu ze strony Zamawiającego : Olejniczak Hanna  tel. 509668239
 
V.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT :
 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami  oceny :
 
Cena brutto oferty  - 100%
 
Zapytanie ofertowe  zostanie unieważnione jeżeli:
-w określonym, terminie nie wpłynie żadna oferta,
-cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż  kwota, jaka Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania,
-wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 
 
Informacja o wyniku postępowania  zostanie zamieszczona na stronie BIP-U Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony