ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia publicznego o wartości od 15 000 zł do 30 000 euro .

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-15 13:01:57 przez Jarosław Kukowski

Akapit nr - brak tytułu

 Znak sprawy :ZS1K.271.22.2019r.                                                                                         Szczytno, dnia 15.02.2019r.
 
                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE
                                           
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości od 15 000 zł do  30 000 euro .
I .ZAMAWIAJĄCY :
 Powiat Szczycieński, 12-100  Szczytno ul. Sienkiewicza 1, NIP 745-18-11-678 , w imieniu którego    działa :
Odbiorca:
 Zespół Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica ,12-100 Szczytno  ,ul. Mickiewicza 10
 tel./fax 89 624 2838
strona  : www.zs1szczytno.pl , bip : www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:
- oryginalnych tonerów/tuszów  do drukarek  objętych gwarancją producenta   w ilościach wskazanych   w załączniku  nr 2
- tonerów do drukarek   po okresie gwarancyjnym   w ilościach wskazanych  w załączniku nr 2
-atramentu wodnego pigmentowego do plotera  w ilościach wskazanych  w załączniku nr 2
  do Zespołu Szkół nr 1 im .St. Staszica w Szczytnie  przy ulicy Mickiewicza 10.
2.Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3.Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
 
 KOD CPV : 30125100-2- wkłady barwiące
KOD CPV:   30125110-5-toner do drukarek  laserowych, faksów
 
Przedmiot zamówienia powinien spełniać  następujące warunki :
1.Przewidywane   terminy dostaw: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r. według zapotrzebowania  Zamawiającego.   Termin oraz wielkość dostaw będzie uzgadniana telefonicznie  na  pięć  dni roboczych  przed dostawą. W przypadku zmniejszonych  potrzeb Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmniejszenia łącznej   ilości zamawianego towaru.
2.Oryginale tonery/tusze, tonery do drukarek po okresie gwarancyjnym, atramenty wodne  pigmentowe do plotera   muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, objęte przynajmniej 12-miesięczną  gwarancją,   muszą  być włożone w oryginale i nienaruszone opakowania.
3.Dostawa  tonerów/atramentów   będzie odbywała się na koszt Wykonawcy.
 
 
III .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ :
1.Ofertę cenową  należy złożyć  na załączonych formularzach    (załącznik nr 1 i nr 2).
2.Oferta otrzymana  po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
4.Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Zamawiający   dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza  w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
6.Dostawa towaru winna się odbywać  w terminie nieprzekraczalnym   5 dni  roboczych   od otrzymania  zlecenia.
7. Rozliczenie zadania na podstawie Faktury VAT — płatnej przelewem w ciągu 14 dni,
8.Orginale  tonery/tusze,    do urządzeń  objętych gwarancją  muszą spełniać  warunki zawarte  w gwarancji  producenta urządzenia i dlatego część zapytanie dotyczy    oryginalnych materiałów  eksploatacyjnych  do drukarek.  W pozostałych częściach Zamawiający dopuszcza możliwość wstawienia  ceny zamienników spełniających minimalne wymagania.
 
9. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
10. Załączniki do zapytania ofertowego:
- załącznik  nr 1 - formularz oferty na wykonanie zamówienia od 15000zł do 30000 euro
-załącznik nr 2 -  tabela ofertowa
-załącznik nr 3 - wzór umowy
11.Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego, a także zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.
IV .TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
 
Od dnia  podpisania umowy   do dnia  31.12.2019r .
 
V .MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  OFERT
 
Oferty z ceną i załącznikiem  ( w tym zaparafowany na każdej stronie projekt umowy ) należy dostarczyć w zamkniętych i opisanych  kopertach w następujący sposób :
Oferta na dostawę   tonerów/atramentów  do Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Szczytnie .
Ofertę  należy składać  do Sekretariatu Szkoły do dnia  22 lutego 2019r do godz. 11,00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia  22 lutego 2019r.  o godzinie 12,00  w  pokoju  kierownika gospodarczego
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego :  Hanna Olejniczak  tel.  509 668 239 .
 
VI.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT :
 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami  oceny :
Cena brutto oferty 100%
 
Informacja o wyniku postępowania  zostanie zamieszczona na stronie BIP-U Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .
 
 
 
 
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony