ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia publicznego o wartości od 15 000 zł do 30 000 euro .

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-05 14:46:45 przez Jarosław Kukowski

Akapit nr - brak tytułu

    Znak sprawy :ZS1K.271.13.2019r.
 
                                                                                                      Szczytno ,dnia 5.02.2019r
 
 
                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE
                                           
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości od 15 000 zł do  30 000 euro .
I .ZAMAWIAJĄCY :
 Powiat Szczycieński, 12-100  Szczytno ul. Sienkiewicza 1, NIP 745-18-11-678 , w imieniu którego    działa :
Odbiorca:
 Zespół Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica ,12-100 Szczytno  ,ul. Mickiewicza 10
 tel./fax 89 624 2838
strona  : www.zs1szczytno.pl , bip : www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oryginalnych tonerów do drukarek laserowych, faksów i wkładów barwiących  w ilościach wskazanych w załączniku nr 1  w postaci tabeli ofertowej do Zespołu Szkół nr 1 im .St. Staszica w Szczytnie  przy ulicy Mickiewicza 10.
2.Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3Zamawiajacy dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
 
 KOD CPV : 30125100-2- wkłady barwiące
KOD CPV:   30125110-5-toner do drukarek  laserowych, faksów
 
Przedmiot zamówienia powinien spełniać  następujące warunki :
1.Przewidywane   terminy dostaw: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r według zapotrzebowania  Zamawiającego z wyprzedzeniem  5 dni roboczych. Termin oraz wielkość dostaw będzie uzgadniany  telefonicznie. Ilość  tonerów do drukarek laserowych, faksów i wkładów barwiących    w zapytaniu   oraz w formularzu  ofertowym należy traktować jako szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia końcowej łącznej ilości zamawiającego towaru w przypadku zmniejszonych potrzeb  tonerów do drukarek laserowych, faksów i wkładów barwiących.
2.Tonery do drukarek laserowych, faksów i wkłady barwiące muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane.
3.Tonery do drukarek laserowych, faksów i wkłady barwiące  muszą  być włożone w oryginale i nienaruszone opakowania.
4.Dostawa  tonerów do drukarek  laserowych, faksów i wkładów barwiących  będzie odbywała się na koszt Wykonawcy.
 
III .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ :
1.Ofertę cenową  należy złożyć  na załączonym formularzu  oferty (załącznik nr 1), wraz z załączonym zestawieniem  na tonery do drukarek laserowych, faksów i  wkładów barwiących  proponowanych do zakupu przez  Zespół  Szkół nr 1 im. St . Staszica w Szczytnie
2.Oferta otrzymana przez  Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
4.Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Zamawiający   dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza  w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
6.Dostawa towaru winna się odbywać  w terminie nieprzekraczalnym   2 dni  kalendarzowych   od otrzymania  zlecenia.
7. Rozliczenie zadania na podstawie Faktury VAT — płatnej przelewem w ciągu 14 dni,
8. W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w załączniku. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający  rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.  Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
9. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
10. Załączniki do zapytania ofertowego:
- załącznik  nr 1 - formularz oferty na wykonanie zamówienia od 15000zł do 30000 euro
-załącznik nr 2  w postaci tabeli ofertowej
-załącznik nr 3 - wzór umowy
 
 
IV .TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
 
Od dnia  podpisania umowy   do dnia  31.12.2019r .
 
 
V .MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  OFERT
 
Oferty z ceną i załącznikami ( w tym zaparafowany na każdej stronie projekt umowy ) należy dostarczyć w zamkniętych kopertach do Sekretariatu Szkoły do dnia  14 lutego 2019r do godz. 11,00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia  14 lutego 2019r.  o godzinie 12,00  w  pokoju  kierownika gospodarczego
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego :  Hanna Olejniczak  tel.  509 668 239 .
 
VI.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT :
 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami  oceny :
Cena brutto oferty 100%
 
Informacja o wyniku postępowania  zostanie zamieszczona na stronie BIP-U Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony