ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro .

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-12-14 14:24:14 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  30 000 euro .
 
I .ZAMAWIAJĄCY :
 
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
12 – 100 Szczytno, ul. Mickiewicza 10
tel./fax 89 624 2838
strona  : www.zs1szczytno.pl , bip : www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy węgla kamiennego orzech w ilości do 25 ton do kotłowni  węglowej w pawilonie  szkolnym  położonym przy ulicy Mickiewicza 7 .
 KOD CPV 09111210-5
Zakupiony węgiel kamienny orzech powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:
  • dolna granica ziaren 40 mm
  • wartość opałowa min.26 000 kJ/kG,
  • zawartość siarki nie więcej niż 0,7 %,
  • zawartość popiołu  nie więcej niż 10 %,
  • zawartość wilgoci nie więcej niż 8%.
Przewidywane terminy dostaw : od dnia 1 stycznia 2019 r do dnia 31 grudnia 2019 r według zapotrzebowania Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych . Termin oraz wielkość dostaw uzgadniany będzie telefonicznie . Ilość węgla w zapytaniu oraz w formularzu ofertowym należy traktować jako szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia końcowej łącznej ilości zamawianego towaru w  przypadku zmniejszonych potrzeb grzewczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego węgla w terminie 60 dni od daty dostawy. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności ziarnistości(granulacji) ,wartości opałowej oraz zawartości w nim popiołu i wilgoci .
 
III .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ :
 
Wykonawca zgłaszający ofertę musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu :
 
1.posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia .
 
W celu wykazania uprawnień do wykonywania określonej działalności Wykonawca  którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  ,dostarczy do dnia podpisania umowy aktualny odpis właściwego rejestru ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje wezwanie do uzupełnienia ,a w przypadku braku skutecznej odpowiedzi  na wezwanie ,odrzucenie oferty. Ponadto wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
 
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy .Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia. Z tytułu niezrealizowania zakupu maksymalnej ilości węgla kamiennego orzech Sprzedającemu nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Kupującemu.
 
IV .TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
 
Od dnia 01 stycznia 2019 r  do dnia 31 grudnia  2019 r .
 
V .MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  OFERT
 
Oferty z ceną i załącznikami ( w tym zaparafowany na każdej stronie projekt umowy ) należy dostarczyć w zamkniętych kopertach do Sekretariatu Szkoły do dnia 28  grudnia 2018 r do godz. 11.00 .
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2018r o godz. 11.30 w Sali nr 3,parter Szkoły.
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego : pani Olejniczak Hanna tel. 509668239 .
 
VI.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT :
 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami  oceny :
 
Cena brutto oferty  - 100%
 
Informacja o wyniku postępowania  zostanie zamieszczona na stronie BIP-U Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony