ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie 8-dniowej wycieczki dla 36 osób do Bułgarii

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-02-23 12:44:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Znak sprawy : ZS1.FIN.271.5.2018
 Szczytno ,dnia 23.02.2018 r
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego nie przekraczającego 30 000 euro .
 
I .ZAMAWIAJĄCY :
 
Powiat Szczycieński, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, województwo: warmińsko-mazurskie, NIP: 745-18-11-678
w imieniu, którego działa: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie,
ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno,
województwo: warmińsko-mazurskie
tel. 89 6242838, fax: 89 6242838
adres BIP-u Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .
e-mail:
REGON: 000192057
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
zorganizowanie 8-dniowej wycieczki dla 36 osób do Bułgarii .
Wymagalny minimalny zakres zamówienia ,to jest program i wymagania Zamawiającego dotyczące wycieczki zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do :
1. zorganizowania i przeprowadzenia wycieczki do Bułgarii zgodnie z wymogami i minimalnym programem określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ;
2. sporządzenia i przekazania Zamawiającemu szczegółowego programu wycieczki wraz zofertą ,zawierający opis bazy noclegowej z podaniem miejsca i nazwy hotelu, opis transportu lotniczego z podaniem miejsca i godziny wylotu z Polski oraz miejsca i godziny przylotu do Polski ,opis transportu autobusowego w Bułgarii ,wykaz obiektów które będą zwiedzane zewnątrz i tych do których przewidziany jest wstęp;
3. przedstawienia propozycji miejsc rezerwowych gdyby hipotetycznie pozostał wolny czas po zrealizowaniu podstawowego minimalnego programu wycieczki ,
4. rezerwację i zakup biletów wstępu /wejść do wskazanych obiektów ;
5. zawarcie na rzecz uczestników wycieczki umów ubezpieczenia -zgodnie ze szczegółowym
 opisem przedmiotu zamówienia załącznikiem nr 1do SIWZ ;
6. załączenia do oferty zamówienia oświadczenia o posiadaniu transportu spełniającego warunki zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ;
Kod CPV 63511000-4 – Organizacja wycieczek
II .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ :
Wykonawca zgłaszający ofertę musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu :
1.posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia .
 1.1.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
 Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada :
 - zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa ,a w przypadku podmiotów zagranicznych stosowne zezwolenie ,jeżeli jest wymagane do prowadzenia działalności turystycznej wydawane w kraju siedziby Wykonawcy .
 2. w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
 Wykonawca spełni warunek jeżeli:
 - posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
 150 000,00 zł.
Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje wezwanie do uzupełnienia ,a w przypadku braku skutecznej odpowiedzi na wezwanie ,odrzucenie oferty .
Ponadto wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy .
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia.
III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
W okresie od 27 lipca 2018 r do dnia 09.08.2018 r
IV.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty z ceną i załącznikami ( w tym zaparafowany na każdej stronie projekt umowy ) należy dostarczyć w zamkniętych kopertach do Sekretariatu Szkoły do dnia 5 marca 2018 r do godz 13.00 .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.03.2018 r o godz. 13.30 w pokoju księgowości parter główny budynek Szkoły .
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego : Olejniczak Hanna tel. 509668239
V.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT :
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oceny :
Cena brutto oferty - 100%
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie BIP-U Szkoły :www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl .
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony