ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskiej na obiekcie budynku sali gimnastycznej

Akapit nr 1 - brak tytułu


 
Znak sprawy :ZS1G.271.13.2020                                                                                                                                                                                                       Szczytno 26.06.2020r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rynien i rur
spustowych oraz obróbki blacharskiej na obiekcie budynku sali gimnastycznej

 
Dotyczy zamówienia publicznego nie przekraczającego 30 000 euro.
I .ZAMAWIAJĄCY :
Powiat Szczycieński, 12-100 Szczytno ul. Sienkiewicza 1, NIP 745-18-11-678 , w imieniu którego działa :
Odbiorca:
Zespół Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica ,12-100 Szczytno ,ul. Mickiewicza 10
tel./fax 89 624 2838
strona: www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl
II. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie rynien i rur spustowych na nowe z blachy oraz obróbka blacharska z blachy powlekanej na obiekcie budynku sali gimnastycznej wg załączonego przedmiaru robót
KOD CPV 45261000-4-Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: w okresie 40 dni od dnia podpisania umowy.
III .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ :
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Wykonawca będzie wykonywać powyższe prace budowlane własnymi narzędziami, przedmiotami i i materiałami za które ponosi odpowiedzialność oraz będzie posługiwać się własnym transportem.
Wykonawca zgłaszający ofertę musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
1.Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu wykazania uprawnień do wykonywania określonej działalności, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczy do dnia podpisania umowy aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty, tak aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z dokumentacją oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający załączył do dokumentacji przedmiar robót, który stanowi jedynie pomoc dla potencjalnych Wykonawców przy sporządzaniu oferty cenowej.
Przy odbiorze robót Wykonawca dołączy oświadczenie, w którym zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą cenową na okres nie krótszy niż 36 miesięcy., oraz zobowiąże się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.
Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje wezwanie do uzupełnienia, a w przypadku braku skutecznej odpowiedzi na wezwanie, odrzucenie oferty.
Ponadto wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia (na przykład rodzaj papy termozgrzewalnej, kolorystyka rynien itp.) będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na placu budowy od jego protokolarnego przyjęcia aż do protokolarnego oddania obiektu. W momencie przystąpienia do robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W okresie 40 dni od dnia podpisania umowy.

 

 
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 
Uzupełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty oraz zaparafowany na każdej stronie projekt umowy należy dostarczyć w zamkniętych i opisanych kopertach ”Roboty dekarsko-blacharskie w obiekcie budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie” do Sekretariatu szkoły do dnia 13 lipca 2020r. do godziny 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 lipca 2020r. o godzinie 11.30 w pokoju kierownika gospodarczego (na parterze).
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego : Hanna Olejniczak tel. 509 668 239 .

 
VI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT :

 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oceny :
Cena brutto oferty 100%.
Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił ofertę najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:
C= cena ofertowa najniższa x 100 pkt
cena badanej oferty
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:
- w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty pochodzące od różnych Wykonawców,
- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania,
- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
-Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 
Załączniki :
1. formularz oferty
2.zapytanie ofertowe
3.projekt umowy
4. przedmiar robót.

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Olejniczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-26 15:23:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Kukowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-26 15:29:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Kukowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-14 14:24:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskiej na obiekcie budynku Sali gimnastycznej wg załączonego przedmiaru robót, oraz uzupełnienie miejscami styropianem ubytków tynku występujących pod rynnami.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy :ZS1G.271.7.2020                                                     Szczytno, dnia 28.05.2020r.
Załącznik nr 2
 
 
                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczy zamówienia publicznego nie przekraczającego 30 000 euro.
I.ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Szczycieński, 12-100 Szczytno ul. Sienkiewicza l, NIP 745-18-11-678, w imieniu którego
działa:
Odbiorca:
Zespół Szkół Nr 11m. Stanisława Staszica ,12-100 Szczytno ,ul. Mickiewicza 10
tel,/fax 896242838
 
 
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskiej na obiekcie budynku Sali
gimnastycznej wg załączonego przedmiaru robót, oraz uzupełnienie miejscami styropianem
ubytków tynku występujących pod rynnami.
 
KOD CPV 45261000-4-Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: w okresie 40 dni od dnia podpisania umowy.
 
III .WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ:
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W
związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia.
Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie
niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Wykonawca wykonuje powyższe prace budowlane własnym środkiem transportu, narzędziami,
przedmiotami i materiałami za które ponosi odpowiedzialność.
 
Wykonawca zgłaszający ofertę musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu wskazania uprawnień do wykonywania
określonej działalności Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
dostarczy do dnia podpisania umowy aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
2.Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był
wykonany zgodnie z dokumentacją oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający załączył
do dokumentacji przedmiar robót, który stanowi jedynie pomoc dla potencjalnych Wykonawców
przy sporządzaniu oferty cenowej.
Przy odbiorze robót Wykonawca dołączy oświadczenie, w którym zobowiązuje się do udzielenia
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą cenową na okres nie krótszy
niż 36 miesięcy., oraz zobowiąże się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu
zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.
Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje wezwanie do uzupełnienia, a w przypadku braku
skutecznej odpowiedzi na wezwanie, odrzucenie oferty.
Ponadto wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na placu budowy od
jego protokolarnego przyjęcia aż do protokolarnego oddania obiektu. W momencie przystąpienia do
robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.
 
IV.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W okresie 40 dni od dnia podpisania umowy.
 
V .MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uzupełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty wraz z załącznikami (w tym
zaparafowany na każdej stronie projekt umowy ) należy dostarczyć w zamkniętych i opisanych
kopertach "Roboty dekarsko-blacharskie na obiekcie budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1
im. Stanisława Staszica w Szczytnie" do Sekretariatu szkoły do dnia 22 czerwca 2020r. do godziny
11,00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 czerwca 2020r. o godzinie 11,30 w pokoju kierownika gospodarczego
(na parterze)
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Hanna Olejniczak tel. 509 668 239 .
VI.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami
oceny:
Cena brutto oferty 100%
 
VII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT:
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami oceny :
Cena brutto oferty 100%.
Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił
ofertę najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:
 
C= cena ofertowa najniższa x 100 pkt
cena badanej oferty
 
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:
- w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne
oferty pochodzące od różnych Wykonawców.
- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż
kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania
- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Olejniczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-28 13:44:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Kukowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-28 13:49:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Kukowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-23 08:49:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »